0
 
 

Doelstellingen

De statutaire doelstelling van de Pro Juventute Steunstichting 's-Gravenhage luidt als volgt: 

 
"De stichting heeft ten doel het verlenen van steun aan de rechtsopvolgers van de stichting, welke voorheen was genaamd "Stichting Pro Juventute 's-Gravenhage" te 's-Gravenhage, en/of aan andere instellingen voor jeugdzorgverlening in het arrondissement 's-Gravenhage. 
 
Bij verzochte steun voor activiteiten die de grenzen van het arrondissement 's-Gravenhage geheel of gedeeltelijk overschrijden, moet de aanvrager van de steun in het arrondissement 's-Gravenhage zijn gevestigd en dient de steun in en/of ten behoeve van genoemd gebied te worden besteed. 
 
De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het verstrekken van giften en voorschotten."
 

Zie voor de volledige tekst van de statuten:

 
Bij het nemen van besluiten omtrent te subsidiëren projecten neemt het Bestuur de beperkingen die uit de doelstellling volgen, in acht. In de eerste plaats geldt dat steun alleen kan worden verleend aan instellingen (verenigingen of stichtingen) gevestigd binnen het arrondissement 's-Gravenhage en dat de steun voor activiteiten in dit gebied moet worden aangewend. 
 
Het vermogen van de stichting is gevormd door donaties, legaten en erfstellingen. Er zijn in het verleden vele personen geweest die zich aangesproken voelden door de doelstellingen van de stichting en de stichting financieel hebben gesteund. Wilt u dit ook doen dan kunt u uw donatie storten op rekening NL68 ABNA 0246 3174 50 ten name van Pro Juventute Steunstichting te Den Haag. Wanneer u bij testament de stichting wilt bedenken, dan kan de notaris de daartoe benodigde gegevens opvragen bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Den Haag onder dossiernummer 41151184. 
 
De Steunstichting is dankbaar voor iedere financiële ondersteuning.