0
 
 

Aanvragen

Aanvragen voor financiële bijdragen dienen in briefvorm in de Nederlandse taal te worden gezonden naar de Pro Juventute Steunstichting 's-Gravenhage. 

 

Een aanvraag kan kort zijn, mits duidelijk blijkt waarvoor een financiële bijdrage wordt gevraagd. Tevens moet blijken dat deze in overeenstemming is met de doelstelling van de Stichting. Voorts is een begroting en dekkingsplan nodig, alsmede opgave van lopende subsidieaanvragen bij overheidsinstellingen en andere fondsen. Na afloop van het project dient verantwoording te worden gegeven over het verloop van het project en de besteding van de subsidie 

 
Verenigingen en stichtingen wordt verzocht de statuten en een recent uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel mee te zenden, te vermelden wat de activiteiten van de vereniging/stichting zijn, het aantal leden of deelnemers en voor welke activiteit of aanschaf een bijdrage wordt gevraagd. 
 
Uit de aanvraag dienen naam en adres duidelijk te blijken, waarbij ook een telefoonnummer dient te worden opgegeven waar de aanvrager te bereiken is (eventueel met aantekening overdag of ’s avonds). 
 
Men dient er rekening mee te houden dat een beslissing van het bestuur niet altijd binnen vier maanden na ontvangst van de aanvraag kan worden verwacht. Over een eventuele reden van afwijzing wordt summier informatie verstrekt. Iedere aanvrager ontvangt zo snel mogelijk schriftelijk bericht nadat de aanvraag in het bestuur is besproken. 
 
Samengevat dient een subsidieaanvraag in ieder geval aan de volgende voorwaarden te voldoen:
  • Er wordt een duidelijke beschrijving gegeven van het te ondernemen project.
  • Het project is in overeenstemming met de doelstelling van de Pro Juventute Steunstichting 's-Gravenhage.
  • Er wordt een overzichtelijke begroting gegeven, waarbij duidelijk is waar de gevraagde subsidie aan besteed wordt.
  • Eventuele andere subsidies en (voorgenomen) aanvragen daartoe worden vermeld.
  • Na afloop wordt verantwoording gegeven over het verloop van het project en de besteding van de subsidie.


Sinds 1 september 2015  staat er op de site van " Den Haag Doet "   welke fondsen meedoen aan het concept : 1 x  een aanvraag opstellen 

          https://www.denhaagdoet.nl/voor-organisaties-en-bedrijven/fondsenwerving


 Ook kan deze handleiding van nut zijn: